Oferta - Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego EWSPA


Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego EWSPA  utworzone w listopadzie 2016 r. jest jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za rozszerzenie oferty kształcenia EWSPA dla absolwentów szkół wyższych, tj. wdrażanie nowych  kierunków studiów podyplomowych, które w zakresie oferowanych treści programowych będą odpowiadały na faktyczne zapotrzebowanie rynku pracy.


Działalność ECKP wspiera, powołana przez władze Uczelni, Rada Programowa, której zadaniem jest merytoryczna ocena programów kształcenia, w składzie:

 1. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Przewodniczący Rady, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka
 2. prof. dr Barbara Bajor – Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie
 3. dr Dariusz Czajka – profesor nadzwyczajny EWSPA, Rektor EWSPA
 4. dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie
 5. dr Piotr Nazaruk – Sekretarz Rady

Oferta studiów podyplomowych EWSPA obejmuje następujące kierunki:

 1. Prawo zamówień publicznych
 2. Ekonomiczno – prawne aspekty handlu zagranicznego
 3. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych
 4. Prawo kontraktów
 5. Prawo spółek

Opis kierunków


STUDIA PODYPLOMOWE EWSPA

W roku akademickim 2016/2017

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opis koncepcji kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest doskonalenie oraz zdobywanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie organizacji zamówień publicznych w jednostkach publicznych, które zobowiązane są do stosowania przepisów znowelizowanej już ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowania pieniędzy publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi.

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 2016 roku poz.1020) obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku wprowadzono zmiany uwzględniające konieczność implementacji do polskiego systemu zamówień publicznych nowych dyrektyw UE. Jednocześnie nowelizacja ta wprowadziła również szersze zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych, które pociągają za sobą istotne  modyfikacje w realizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

W toku studiów słuchacze uzyskają szeroką wiedzę opartą na zajęciach praktycznych, która umożliwi im efektywny udział w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego jak również pozaproceduralnych formach udzielania zamówień publicznych. Pozyskana wiedza ma umożliwić absolwentom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu realizacji bądź uczestnictwa w procedurach udzielania zamówień publicznych. W wyniku kształcenia każda z osób powinna umieć formułować pisma niezbędne przy realizacji poszczególnych procedur zamówieniowych, jak również tworzyć dokumentację postępowania. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani ze środkami ochrony prawnej jakie przysługują w trakcie realizacji procedur o udzielnie zamówienia publicznego, jak również nabędą praktyczne umiejętności w zakresie formułowania pism w postępowaniu odwoławczym. Dzięki symulacji rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą zostaną zapoznani z procedurą odwoławczą oraz prawami i obowiązkami jakie nakłada procedura na poszczególne strony postępowania odwoławczego.

Studia adresowane są do:

 1. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata
 2. Osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, bądź związanych z nią zawodowo, tj. :
 3. Pracowników administracji rządowej i samorządowej
 4. Osób uczestniczących w nadzorze, audycie bądź kontroli procesów udzielania zamówień publicznych
 5. Pracowników urzędów oraz zakładów opieki zdrowotnej, szkół, policji, straży pożarnej, wojska
 6. Wykonawców realizujących na rzecz instytucji publicznych zamówienia pozyskiwane w oparciu o procedury ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

 1. Proces udzielenia zamówienia publicznego – zagadnienia ogólne:
 2. Tryby postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
 3. Prowadzenie postępowania:
 4. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 6. Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 7. Oferty w postępowaniu:
 8. Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 9. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 10. Środki ochrony prawnej: 

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów zajmujących się od wielu lat problematyką zamówień publicznych, posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych nabyte w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach kultury, służbie zdrowia, uczelniach, sądzie i prokuraturze, spółkach prawa handlowego, jak również w organach kontrolnych i orzekających w zakresie zamówień publicznych

mec. Katarzyna Prowadzisz

Radca prawny, posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz dziedzin pokrewnych. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2003 roku. Doświadczenia w pracy nabywała w urzędach centralnych oraz służbie zdrowia jak również w instytucjach kultury (Zamek Królewski na Wawelu), pracowała także w spółkach prawa handlowego. Od 2006 roku brała udział w pracach zespołu prowadzącego audyty oraz kontrole realizowane na zlecenie podmiotów wydatkujących środki publiczne oraz realizujących projekty z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadziła wiele szkoleń z zakresu problematyki zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Od 2010 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Paweł Trojan

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studia – „Funkcjonowanie Rynku Energii” oraz „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prawnik specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, prawie zamówień publicznych oraz prawie nowych technologii. Przez wiele lat pełniący funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych sektora budownictwa, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania nieruchomościami. W latach 2008 – 2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2010 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2013 -2016 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Marek Koleśnikow

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia legislacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi od 1995 r., czyli w zasadzie od wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych. Od 1997 r. stale publikuje w fachowych czasopismach materiały dotyczące zamówień publicznych i prawa cywilnego. W 1999 r. wydał jeden z pierwszych komentarzy ustawy o zamówieniach publicznych. Autor lub współautor kilkunastu książek z zakresu zamówień publicznych. Był wielokrotnie społecznym współpracownikiem sejmowej komisji ds. nowelizacji ustawy. Wykładowca zagadnień prawa zamówień publicznych m.in. w Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Organizacja studiów:

Zajęcia będą realizowane w soboty oraz niedziele, w ramach 10 zjazdów. W sumie proponujemy Państwu 10 modułów tematycznych, w toku których odbędą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (warsztatowe). Program przewiduje łącznie 150 godzin zajęć w ramach 2 semestrów. Zakończenie studiów jest przewidziane w formie egzaminu lub pracy pisemnej. Planowany termin rozpoczęcia studiów: 5 listopad 2016

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

Wymagane dokumenty:

EKONOMICZNO-PRAWNE ASPEKTY HANDLU ZAGRANICZNEGO

Studia podyplomowe

Opis koncepcji kształcenia:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej i prawnej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami funkcjonowania podmiotów gospodarczych w poszczególnych państwach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski jako członka UE wobec największych partnerów pozaunijnych.

Kompleksowy program studiów pozwoli na zdobycie i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie, a także pozwoli na samodzielne zdobywanie dalszych praktycznych umiejętności już po zakończeniu kursu i sprawne zarządzanie w sferze handlu zagranicznego, a także umożliwi prowadzenie doradztwa w tej dziedzinie.

Studia adresowane są do:

 1. praktyków handlu zagranicznego,
 2. osób planujący działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych (w tym pozaunijnych),
 3. osób zajmujących się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego,
 4. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wykształcenie.

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

Blok tematyczny I: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

1.     Organizacja i technika handlu zagranicznego
2.     Marketing międzynarodowy
3.     Nawiązywanie kontaktów i negocjacje z kontrahentami zagranicznymi
4.     Egzemplifikacja wybranych rynków zagranicznych (uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne)

Blok tematyczny II: Finansowanie handlu zagranicznego

1.     Finansowanie handlu zagranicznego ze źródeł prywatnych i rządowych
2.     Rozliczenia w handlu międzynarodowym
3.     Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym

Blok tematyczny III: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

1.     Logistyka handlu zagranicznego (w tym wyjazd studyjny do centrum logistycznego)
2.     Obsługa celna przedsiębiorstw (zajęcia praktyczne z agentem celnym)
3.     Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Blok tematyczny IV: Ekonomiczno – prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

1.     Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego
2.     Formuły handlowe INCOTERMS
3.     Polityka handlowa Unii Europejskiej
4.     Transakcje handlowe między państwami członkowskimi UE
5.     Podatki w handlu zagranicznym

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzą zarówno doświadczeni teoretycy tak i czynni praktycy handlu zagranicznego od lat zajmujący się powyższą tematyką w ramach swoich obowiązków zawodowych.

dr Maksym Ferents

Prawnik międzynarodowy specjalizujący się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, a także prawa korporacyjnego i prawa kontraktów. Jako wspólnik kancelarii prawno-doradczej, a wcześniej szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał międzynarodowym podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia spółek. Wspierał także realizacje zagranicznych inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników. Wykładowca na największych polskich i zagranicznych uczelniach, autor licznych opracowań naukowych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego oraz publikacji w branżowych pismach.

dr inż. Arkadiusz Małek

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Obroniony w 2010 roku z wyróżnieniem doktorat na Politechnice Lubelskiej w obszarze Sterowania przepływem powietrza w niskociśnieniowych ogniwach paliwowych typu PEM. Uczestnik wielu szkoleń z obszaru zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji. Aktywnie współpracuje z przemysłem jako konstruktor maszyn i oprzyrządowania oraz inżynier ds. rozwoju systemów zasilania pojazdów paliwami alternatywnymi. Aktywny trener w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji badań naukowych. Interesuje się także prawem europejskim oraz polskim w tym obszarze (dyrektywy, regulaminy). Autor 37 artykułów naukowych i jednej monografii.

drAnna Masłoń-Oracz

Dr Anna Masłoń-Oracz ukończyła studia w Instytucie Nauk Politycznych przy UW, studia doktoranckie na SGH. Ma nadany tytuł doktorski z ekonomii. Aktualnie jest wiceprzewodniczacą i skarbnikiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association) – PECSA. Od ponad 15 lat jest związana jest z branżą szkoleniową. Uczestniczy w tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej i specjalistów. Specjalizuje się w kompleksowych szkoleniach dla kadry zarządzającej. Pełniła również funkcję Wiceprezes Zarządu spółki grupy PKN ORLEN oraz Członka Rady Nadzorczej Centrum Edukacji Jako trener i konsultant ceniona jest za profesjonalizm, wiedzę, umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń oraz dynamiczny, interaktywny sposób prowadzenia zajęć.

mgr Sergiusz Kuczyński

Doświadczony ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny i Nowoczesne techniki zarządzania produkcją. Wykłada na Wydziale Ekonomicznym UMCS, kierunek Logistyka międzynarodowa. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem – pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

mgr Jacek Bukowicki 

Aktualnie jest kierownikiem Sekcji Kontraktowania Departamentu Wsparcia e-Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, absolwent studiów podyplomowych Handel Zagraniczny na SGH.

mgr Krzysztof Jankowski

Agent celny z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w zakresie prawa celnego UE, procedur celnych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Lublinie.

Organizacja studiów:

Zajęcia będą realizowane w soboty oraz niedziele, w ramach tradycyjnych zjazdów, a także w systemie distance learning w formie webinariów oraz wykładów audiowizualnych udostępnianych na platformie e-learningowej EWSPA

Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć w ramach 2 semestrów.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, realizowane są także projekty oraz organizowane wyjazdy studyjne.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz realizacja projektu praktycznego.

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

Wymagane dokumenty:

„POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW GOSPODARCZYCH”

Specjalizacje do wyboru:

 • Negocjacje
 • Mediacje
 • Sądownictwo arbitrażowe
 • ADR w administracji publicznej

Opis koncepcji kształcenia:

Podstawowym celem studiów jest zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, określanych w języku angielskim jako alternative dispute resolution (zwane dalej – „ADR”). Studia mają charakter specjalistyczny i obejmują ściśle problematykę sporów gospodarczych z udziałem przedsiębiorców. Program studiów obejmuje wszystkie ustawowe regulacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem: negocjacji, mediacji i sądownictwa arbitrażowego. Ponadto program obejmuje regulacje tzw. soft law i regulaminy instytucji ADR oraz wybrane zagadnienia psychologiczne i ekonomiczne dotyczące stosowania ADR.

Słuchacze w drugim trymestrze wybierają moduł specjalizacyjny oraz przygotowują pracę dyplomową związaną z praktycznymi problemami stosowania ADR.

Studia adresowane są do:

 1. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, a w szczególności absolwentów studiów prawniczych i menedżerskich
 2. Negocjatorów, mediatorów (sądowych i pozasądowych) i arbitrów sadów polubownych oraz prawników-praktyków zajmujących się problematyką ADR.
 3. Osób ubiegających się o wpis na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Formy prawne ADR
 3. Zagadnienia psychologiczne ADR
 4. Zagadnienia ekonomiczne ADR
 5. Negocjacje – podstawy
 6. Mediacje – podstawy
 7. Arbitraż – podstawy
 8. ADR w administracji publicznej – podstawy
 9. Moduły specjalistyczne (do wyboru):Negocjacje, Mediacje, Sądownictwo arbitrażowe, ADR w administracji publicznej

Kadra dydaktyczna

 • Profesorowie i adiunkci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w tym m.in.:

– dr hab. Barbara Bajor, prof. nadzw. EWSPA, Dziekan Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie

– adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA, Rektor EWSPA.

 • Profesorowie i doktorzy – eksperci z zakresu prawa spółek z wiodących polskich uczelni prawniczych, w tym współautorzy projektów ustaw z zakresu arbitrażu i mediacji.
 • Wybitni praktycy, w tym sędziowie, arbitrzy i mediatorzy oraz radcowie prawni, adwokaci i konsultanci wiodących kancelarii prawniczych specjalizujących się w ADR.

Koordynator Studiów: dr Piotr Nazaruk

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Kolegium Prawno-Gospodarczego: Gdańsk-Warszawa, Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG: Gdańsk-Warszawa, mediator i arbiter (m.in. Członek International Council for Commercial Arbitration w Hadze i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan) oraz ekspert rządowy (m.in. Członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju i Finansów). Absolwent studiów menedżerskich i wieloletni członek organów spółek kapitałowych.  Specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego i ADR, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu i mediacji z udziałem przedsiębiorców. Autor licznych publikacji, w tym: rozprawy doktorskiej, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013) oraz artykułów m.in.: „Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjno-prawnej”, [w:] Pieniądze i Więź nr 67/2015 r.; „Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych”, [w:] „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym” – Księga na X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, CH Beck, Warszawa 2015 r.

Organizacja studiów:

 • ponad 70% zajęć, w tym wykłady będą realizowane w formie e-learningu
 • pozostałe zajęcia, w tym warsztaty praktyczne i seminaria w ramach 4 sobotnio-niedzielnych zjazdów na Wydziałach EWSPA w Warszawie, Londynie lub Brukseli

Program przewiduje łącznie ponad 160 godzin zajęć w ramach 2 trymestrów:

Obejmuje ponad 30% zajęć praktycznych oraz przedmioty do wyboru, które realizowane są w 40 godzinnych modułach specjalistycznych

Podstawą zaliczenia studiów jest egzamin pisemny po zakończeniu pierwszego trymestru oraz obrona pracy dyplomowej na koniec drugiego trymestru.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: początek każdego trymestru, aktualnie to:

 1. maj 2017 r.
 2. październik 2017 r.

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

Wymagane dokumenty:

PRAWO KONTRAKTÓW

Specjalizacje do wyboru:

 • Czynności bankowe
 • Obrót elektroniczny
 • Obrót nieruchomościami
 • Handel międzynarodowy
 • inne – według zgłoszeń słuchaczy

Opis koncepcji kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania kontraktów (umów) uregulowanych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach oraz zawieranych na zasadzie swobody umów.  Studia mają przygotować do praktycznego stosowania prawa we wszystkich czynnościach kontraktowych, tj.: od składania ofert, zawierania listów intencyjnych i umów przedwstępnych, poprzez prowadzenie negocjacji, ustalenie treści postanowień umownych, ustanawianie zabezpieczeń, a skończywszy na egzekwowaniu prawidłowego wykonywania kontraktów. Studia obejmują w pełnym zakresie problematykę kontraktów w obrocie gospodarczym.

Słuchacze w drugim trymestrze wybierają moduł specjalizacyjny oraz przygotowują pracę dyplomową związaną z praktycznymi problemami dotyczącymi stosowania kontraktów.

Studia adresowane są do:

 1. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, a w szczególności absolwentów studiów prawniczych i menedżerskich
 2. Prawników-praktyków specjalizujących się w prawie kontraktów
 3. Przedsiębiorców i menedżerów

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

 1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego
 2. Zobowiązania – część ogólna
 3. Zawarcie, zmiana i wykonywanie umów
 4. Zabezpieczenie wierzytelności umownych
 5. Typologia i klasyfikacja umów
 6. Umowy nazwane i nienazwane
 7. Umowy z udziałem konsumentów
 8. Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
 9. Umowy dotyczące kooperacji przedsiębiorców
 10. Swoboda umów w praktyce kontraktowej
 11. Moduł specjalizacyjny (do wyboru):
  1. Czynności bankowe
  2. Obrót elektroniczny
  3. Obrót nieruchomościami
  4. Handel międzynarodowy
  5. inne – według zgłoszeń słuchaczy

Kadra dydaktyczna

 • Profesorowie i adiunkci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w tym m.in.:

– dr hab. Barbara Bajor, prof. nadzw. EWSPA, Dziekan Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie

– adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA, Rektor EWSPA.

 • Profesorowie i doktorzy – eksperci z zakresu prawa spółek z wiodących polskich uczelni prawniczych, w tym współautorzy projektów ustaw z zakresu prawa prywatnego.
 • Wybitni praktycy, w tym sędziowie i arbitrzy oraz radcowie prawni, adwokaci i konsultanci wiodących kancelarii prawniczych i konsultingowych.

Koordynator Studiów: dr Piotr Nazaruk

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Kolegium Prawno-Gospodarczego: Gdańsk-Warszawa, Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG: Gdańsk-Warszawa, mediator i arbiter (m.in. Członek International Council for Commercial Arbitration w Hadze i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan) oraz ekspert rządowy (m.in. Członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju i Finansów). Absolwent studiów menedżerskich i wieloletni członek organów spółek kapitałowych.  Specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego i ADR, w regulacji prawa kontraktów. Autor licznych publikacji, w tym: rozprawy doktorskiej, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013) oraz komentarzy do art.: 1-125, 659-773, 860-875, 921[1]-921[16] kodeksu cywilnego [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. Jerzy Ciszewski, LexisNexis 2014 r.

Organizacja studiów:

 • ponad 70% zajęć, w tym wykłady będą realizowana w formie e-learningu
 • pozostałe zajęcia, w tym warsztaty praktyczne i seminaria w ramach 4 sobotnio-niedzielnych zjazdów na Wydziałach EWSPA w Warszawie, Londynie lub Brukseli

Program przewiduje łącznie ponad 160 godzin zajęć w ramach 2 trymestrów:

Obejmuje ponad 30% zajęć praktycznych oraz przedmioty do wyboru, które będą realizowane w 40 godzinnych modułach specjalistycznych.

Podstawą zaliczenia studiów jest egzamin pisemny po zakończeniu pierwszego trymestru oraz obrona pracy dyplomowej na koniec drugiego trymestru.

Planowany termin rozpoczęcia studiów:

 1. maj 2017 r.
 2. październik 2017 r.

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

Wymagane dokumenty:

PRAWO SPÓŁEK

Specjalizacje do wyboru:

 • Spółki Skarbu Państwa
 • Spółki na rynku kapitałowym
 • Spółki w obrocie międzynarodowym
 • Grupy spółek i kooperacja przedsiębiorców
 • Podatki i rachunkowość spółek

Opis koncepcji kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Studia mają przygotować słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z obsługą prawną i zarządzaniem w spółkach handlowych. Program studiów obejmuje wszystkie ustawowe regulacje dotyczące spółek handlowych oraz dodatkowo problematykę finansów i zarządzania spółkami handlowymi.

Słuchacze w drugim trymestrze wybierają moduł specjalizacyjny oraz przygotowują pracę dyplomową związaną z praktycznymi problemami funkcjonowania spółek.

.

Studia adresowane są do:

 1. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, a w szczególności absolwentów studiów prawniczych i menedżerskich
 2. Prawników-praktyków obsługujących spółki handlowe
 3. Konsultantów i praktyków obrotu gospodarczego, w tym: wspólników, akcjonariuszy, członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach handlowych

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Problematyka publicznoprawna
 3. Spółki osobowe
 4. Spółki kapitałowe
 5. Spółki specjalne
 6. Europejskie prawo spółek
 7. Procesy restrukturyzacyjne w spółkach
 8. Umowy z udziałem spółek handlowych
 9. Spółki w praktyce sądowej i arbitrażowej
 10. Spółki w praktyce menedżerskiej i finansowej
 11. Moduł specjalizacyjny (do wyboru): Spółki Skarbu Państwa, Spółki na rynku kapitałowym,Spółki w obrocie międzynarodowym, Grupy spółek i kooperacja przedsiębiorców, Podatki i rachunkowość spółek

Kadra dydaktyczna

 • Profesorowie i adiunkci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w tym m.in.:

– dr hab. Barbara Bajor, prof. nadzw. EWSPA, Dziekan Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie

– adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA, Rektor EWSPA

 • Profesorowie i doktorzy – eksperci z zakresu prawa spółek z wiodących polskich uczelni prawniczych, w tym współautorzy projektów ustaw z zakresu prawa spółek
 • Wybitni praktycy, w tym sędziowie i arbitrzy oraz radcowie prawni, adwokaci oraz konsultanci wiodących kancelarii prawniczych i konsultingowych.

Koordynator Studiów: dr Piotr Nazaruk

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Kolegium Prawno-Gospodarczego: Gdańsk-Warszawa, Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG: Gdańsk-Warszawa, mediator i arbiter (m.in. Członek International Council for Commercial Arbitration w Hadze i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan) oraz ekspert rządowy (m.in. Członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju i Finansów). Absolwent studiów menedżerskich i wieloletni członek organów spółek kapitałowych. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego i ADR, ze szczególnym uwzględnieniem: funkcjonowania spółek kapitałowych i spółek specjalnych (spółek publicznych i Skarbu Państwa), problematyki corporate governance, kooperacji przedsiębiorców i arbitrażu korporacyjnego. Autor licznych publikacji w tym zakresie, w tym: rozprawy doktorskiej, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013), oraz artykułów m.in.: „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej”, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. J. Młynarczykowi, Wyd. UG 2005 oraz „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego”, Pieniądze i Więź, nr 65/2014.

Organizacja studiów:

 • ponad 70% zajęć, w tym wykłady będą realizowana w formie e-learningu
 • pozostałe zajęcia, w tym warsztaty praktyczne i seminaria w ramach 4 sobotnio-niedzielnych zjazdów na Wydziałach EWSPA w Warszawie, Londynie lub Brukseli

Program przewiduje łącznie ponad 160 godzin zajęć w ramach 2 trymestrów.

Obejmuje ponad 30% zajęć praktycznych oraz przedmioty do wyboru, które realizowane są w 40 godzinnych modułach specjalistycznych.

Podstawą zaliczenia studiów jest egzamin pisemny po zakończeniu pierwszego trymestru oraz obrona pracy dyplomowej na koniec drugiego trymestru.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: początek każdego trymestru, tj.:

 1. maj 2017 r.
 2. październik 2017 r.

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

Wymagane dokumenty: