Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka i ich międzynarodowej ochrony. Wykładowca akademicki – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001–2010), Uniwersytecie Rzeszowskim (2004–2006) oraz w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (2009–2010). Od 2010 roku związany z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako adiunkt i wykładowca teorii prawa. Członek komitetu redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; sekretarz komitetu redakcyjnego zeszytu 1. tych roczników. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. prawa człowieka w systemie norm prawa międzynarodowego, prawa człowieka jako zwycięstwo kultury nad naturą, analiza zasady samostanowienia narodów w prawie oraz stosunkach międzynarodowych, ochrona praw jednostki na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej i wewnątrzkrajowej, ochrona środowiska na tle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, a także ochrona inwestycji zagranicznych.

Wybrane publikacje

Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2002).
Ewolucja treści praw człowieka (Studia z prawa wyznaniowego, 4/2002).
Założenia teoretyczne ochrony inwestycji zagranicznych w świetle bilateralnych umów międzynarodowych [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2004).
Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 15/2005, z. 1).
Prawo do wolności religijnej, w: Problemy Prawnicze (Zeszyty Naukowe, red. F. Prusak, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2005).
Prawa człowieka a ochrona małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego i świeckiego (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 18/2008).
Uniwersalizm praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 19/2009, z. 1)
Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 20/2010).
Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych (Lublin 2011).

Doktor nauk prawnych – na podstawie rozprawy „Spółka jednoosobowa jako forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa” (INP PAN). Adiunkt w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 1998–2003 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie, a także w Studium Europejskiego Prawa Bankowego INP PAN (do 2004 r.). Od 1999 r. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,gdzie w latach 2003–2007 pełniła też funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie dziekana wydziału prawa (2007–2011). W roku akademickim 2008/2009 prowadziła wykłady na temat „Prawa własności jako prawa człowieka” w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa cywilnego, bankowego, handlowego, rodzinnego i europejskiego.

Wybrane publikacje
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. I (Studia Prawnicze, z. 4, 1999).
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. II (Studia Prawnicze, z. 1–2, 2000).
• Кim jest przedsiębiorca? (Prawo przedsiębiorcy, nr 24/2001).
• Jednoosobowa spółka z o. o. w świetle prawa handlowego (Scholar, 2002).
• Standardy prawa polskiego w zakresie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go dla celu prania brudnych pieniędzy na tle prawa wspólnotowego [w:] System prawa RP w procesie europeizacji (praca zbiorowa, red. prof. M. Matey- Tyrowicz, EWSPA, 2002).
• Zasady polskiego prawa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1/2003).
• Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora E. Piontka (Zakamycze, 2005).
• Propozycja nowego porządku prawnego dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN (Scholar, 2006).
• Bankowość elektroniczna. Studium prawne (Scholar, 2011).
• Istota i zakres obowiązków informacyjnych dostawców usług płatniczych (Studia Prawnicze, z. 3–4/2011).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012; współautorka).

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego. Specjalistka w dziedzinie wiktymologii. W latach 1977–2005 związana z Polską Akademią Nauk– jako starszy asystent, adiunkt, a następnie docent w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Instytucie Problematyki Przestępczości. W latach 1990–1995 była głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk (1995–2000); kierownik Katedry Wiktymologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2003–2005); profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; profesor na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Bada sytuację ofiar przestępstw w Polsce na tle standardów międzynarodowych, zwłaszcza europejskich. Od 2009 r. członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; od 2010 r.– członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Wybrane publikacje
• Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie (Ossolineum, 1984).
• Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy (Ossolineum,1992).
• Jak postępować z ofiarami przestępstw? Dokumenty Rady Europy i Narodów Zjednoczonych. Poradnik dla praktyków (Białystok 1992; współautorka).
• Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw (Białystok 1997; współautorka).
• Poradnik mediatora. Mediacja od A do Z. Wzory pism. Akty prawne (Warszawa 1999).
• Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz (red. G. Rejman, Warszawa.1999; współautorka).
• Wiktymologia. Zarys wykładu (Warszawa 2000).
• Postępowanie z nieletnimi. Komentarz (Warszawa 2003; współautorka).
• Prawa ofiar przestępstw (Warszawa 2009; współautorka).
• Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (Warszawa 2009 i 2011; współautorka).
• Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (Warszawa 2009; współautorka).
• Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (Warszawa 2011; współautorka).

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk prawnych od 1999 roku. Specjalista w dziedzinie nauk prawnych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa umów, elektronicznego obrotu prawnego, prawa bankowego oraz legislacji.
W latach 1976–1988 adiunkt, a następnie wicedyrektor ds. naukowych (1988–1991) w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej oraz – od 2003 r. – kierownik Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Prawnicze”, redaktor naukowy „Polskiej Bibliografii Prawniczej”, członek redakcji następujących czasopism: „Prawo Zamówień Publicznych”, „Państwo Prawne”, „Europejski Przegląd Prawa”. Autor wielu publikacji z zakresu europeizacji krajowego prawa prywatnego, przemian prawa umów, prawa nowych technologii, lobbingu, tworzenia prawa.

Wybrane publikacje
• Zaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych (Ossolineum, 1979).
• Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjno-prawne (Ossolineum, 1987).
• Spółki cywilne i handlowe w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1995; współautor).
• Ochrona danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce (aspekty cywilnoprawne) [w:] Ochrona danych osobowych (red. M. Wyrzykowski, 1998).
• Podstawy prawa przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy – zagadnienia ustrojowe (C.H. Beck, 2002).
• Lobbying in Legislation, [w:] Ethical Problems in Rapid Advancement of Science (Polish Academy of Science, 2005).
• Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (2006).
• Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej (2009).
• Stopniowa unifikacja prawa umów w skali europejskiej [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Całusowi (SGH, 2009).
• Zarys prawa prywatnego. Część ogólna (Wolters Kluwer, 2012)
• Elementy prawa cywilnego [w:] Zarys prawa RP (LexisNexis, 2012).

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych (2011). Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Urzędnik administracji rządowej (2004–2006, Pomorski Urząd Wojewódzki – asystent wojewody; 2006, Ministerstwo Budownictwa – dyrektor biura współpracy z zagranicą) oraz samorządowej (od 2011 r. doradca burmistrza Władysławowa). W latach 2007–2011 prowadził własną działalność gospodarczą
w zakresie consultingu i doradztwa. Od 2011 r. prezes zarządu Abruko Sp. z o.o. Wykładowca
w niepublicznych szkołach wyższych – m.in. w Sopockiej Szkole Wyższej (od 2010 r.) oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie zarządzania środowiskowego w prawie ochrony środowiska, energetyki odnawialnej oraz ograniczeń działalności gospodarczej przez prawo ochrony środowiska.

Wybrane publikacje
• Bezpieczeństwo ekologiczne – aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne [w:] Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się Europie (Gdańsk 2007).
• Zarządzanie środowiskowe jako przejaw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy, [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości (Łódź 2007).
• Europejskie standardy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie na przykładzie EMAS [w:] Prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych (Lublin 2007).
• Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska – aspekty prawne i ekonomiczne [w:] Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej (Toruń 2008).
• Polityka społeczna w Unii Europejskiej – uwarunkowania demograficzne, prawne i ekonomiczne [w:] Rozwój demograficzno-społeczny województwa pomorskiego (Gdańsk 2009; współautor).
• Solidarność energetyczna Unii Europejskiej [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Toruń 2009).
• Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (Katowice 2009; współautor).
• Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne [w:] Globalizacja a problematyka ochrony środowiska (Gdańsk 2009; współautor).
• Równość płci w Konstytucji RP a społeczna świadomość równouprawnienia [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Część 1 Równouprawnienie kobiet (Gdynia 2009; współautor).
• Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 4 (Elbląg 2011; współautor).
• Prawo uzdrowiskowe – stan i perspektywy [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Gdańsk 2011).

Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu,(2012- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; (2012- obecnie) Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy EWSPA Założyciel, współpraca opinie prawne, komentarze eksperckie; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych-Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; (1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy ; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału,Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

Wybrane publikacje

W trakcie publikacji „Teoria sądzenia tom III Argumentacja prawna”, „Przedsiębiorstwo w kryzysie – strategie naprawcze” (1998- 2002) Monografia „Przestępstwa menadżerskie” , „Przedsiębiorstwo w kryzysie”, „Upadłość i Układ”, „Postępowanie naprawcze w polskim systemie prawnym”, „ Teoria sądzenia tom I Prawda sądowa” , „ Teoria sądzenia tom II Wykładnia i stosowanie”, „ Ochrona praw Twórców i Producentów”, „ Prawo gospodarcze- podręcznik akademicki”, „Komentarz do Prawa Międzynarodowego Prywatnego” (1998- 2002) ponad 60 artykułów na temat wykładni prawa, teorii sądzenia i prawa upadłościowego – układowego w Gazecie Sądowej, oraz z zakresu prawa autorskiego w Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (European University Institute). Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego handlowego, prowadzi badania również w zakresie prawa WTO oraz międzynarodowej regulacji ryzyka dla zdrowia i życia ludzkiego. W latach 2008–2010 pracował w kancelarii prawnej w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adiunkt i wykładowca prawa międzynarodowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Correspondence Editor czasopisma European Journal of Risk Regulation, sekretarz redakcji Polish Yearbook of International Law, ekspert International Center for Research and Analysis (ICRA). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Analizy Ryzyka. Zdobywca wielu nagród (m.in. nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą publikację książkową polskiego autora w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w kategorii debiuty) oraz licznych stypendiów naukowych.

Wybrane publikacje
• Regulating Health and Environmental Risk under WTO law. A Critical Analysis of the SPS Agreement (Oxford University Press, London 2010).
• Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu [w:] Swobodny przepływ towarów (Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2010).

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej na Uniwersytecie Jegiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UJ). Adwokatka, w latach 2002–2007 pracowała w kancelarii adwokackiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie (2005–2007), wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2009) oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od 2009 r. adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, europejskim, karnym oraz w dziedzinie praw człowieka. Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Prawo Obywatelskich.

Wybrane publikacje
• Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka (Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2/2008).
• Polska skarga na opieszały sąd (Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 3–4/2009).
• Codziennik Prawny (C.H. Beck, 2009; współautorka).
• Wpływ orzecznictwa Trybunału w Strasburgu na polskie prawo [w:] Wartości polityczne, red. J.M. Majchrowki, B. Toczewska (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010).
• Procedura wykonania w Polsce kary orzeczonej wobec osoby skazanej w innym państwie członkowskim UE i przekazanej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 4/2010).
• Aspekt materialny prawa do obrony w ujęciu formalnym – glosa do tezy zawartej w postanowieniu Sądu Najwyższego z 23 marca 2011r., sygn. akt I KZP 1/11 (Palestra, nr 11–12/2011).
W przygotowaniu:
Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia (współautorka i redaktor naukowy).

Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

Wybrane publikacje
• Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – cel i zakres instytucji (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 2/2006).
• Prawo do sądu w polskim systemie prawa. Zagadnienia wybrane (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 1/2007).

Absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego z 1983 r. Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. W 2002 r. uzyskała habilitację w zakresie historii (dyplom nostryfikowany w RP w 2005 r.). Od 1990 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy w Wilnie, docent w katedrze Historii Litwy Wileńskiego Pedagogicznego Uniwersytetu (1995–2003). Od 2006 r. – Akademik Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk. Stypendystka stypendium Jana Pawła II z lat 1991, 1996 i 1997. Dwukrotna stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego (1995, 1997). W latach 2003–2008 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2009 roku profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie wykłada również teorię i historię prawa. Ekspert międzynarodowej bazy danych naukowych „The Lituanistika Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania”; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia najnowsza (XIX–XX w.) ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia kultury tego obszaru, historia kościołów chrześcijańskich na Litwie oraz dzieje prasy wyznaniowej i stosunki polsko-litewskie.

Wybrane publikacje
• Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (Vilnius 2000).
•Dėl 1832 m. katalikų katekizmo apie pagarbą carui lenkų kalba autorystės ir jo vertėjo į lietuvių kalbą (Lituanistica, nr 1/2001).
• Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757–1838) i jego diecezja (Poznań 2001).
• Bractwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, Ad fontes. Studia ofiarowane ks. Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin (Olsztyn 2006).
• Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832) – formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Echa Przeszłości, t. 6, 2006).
• Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym – między lojalizmem a patriotyzmem (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1/2006).
• Zesłanie biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego: zasłużona kara czy przypadek? [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim (Lublin-Warszawa 2008).
• Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności (Zielona Góra 2008).
• Emigrant powstania styczniowego ksiądz Władysław Dembski: między kulturą polską a litewską. Emigracja postyczniowa 1863 roku (red. E. Niebelski, Lublin 2010).
• Vilniaus vyskupijos hierarchai 1863 metais: sukilimą smerkiantis aplinkraštis, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2 (Vilnius 2009).

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Università degli Studi di Genova; prowadziła badania naukowe w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji, odbyła liczne staże naukowo-badawcze, m.in. w Rzymie. Współpracowała z kilkoma kancelariami prawniczymi w Polsce i we Włoszech. Prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej z następujących dziedzin: prawo ochrony środowiska, postępowanie administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w – polskim i włoskim – prawie ochrony środowiska; zajmuje się przede wszystkim tematyką ochrony wód oraz gospodarowania odpadami, jak również aspektami prawnymi przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Publikuje (poza polskim) w językach włoskim i angielskim. Jest ekspertem prawnym w ramach przedsięwzięć naukowych prowadzonych pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Gospodarki oraz włoskiego Ministerstwa Edukacji. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego w kontekście jego oddziaływania na środowisko, w tym przedsięwzięciami związanymi z oddziaływaniem na środowisko elektrowni wiatrowych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym włoskich, w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami, jak również podmiotów z branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowlanej, odzieżowej i z dziedziny szkolnictwa wyższego. Posiada także spore doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane publikacje:

Prawo wodne we wspólnotowym systemie prawnym,„Prawo europejskie w praktyce” 2011, nr 6 (84).

Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.),,,Nieruchomości C.H. BECK” 2011, nr 8 (156).

Ochrona przyrody i wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji w Łodzi 26–27 września 2011 r. ‹Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza›”.

Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011 r., nr 3; współautorka.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 marca 2010 r. Sprawa C-241/08, „Prawo i Środowisko” 2011 r., nr 4.

Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012 r., nr 3.
Tutela giuridica delle acque in Polonia nell’aspetto quantitativo e qualitativo, “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente” 2012 r., nr 1-2.

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. W latach 2002–2007 dziekan, a od października 2007 prorektor Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

Wybrane publikacje
• Transfer własności intelektualnej i przemysłowej (Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 1998).
• Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych (Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2001).
• Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej (Polska Izba Rzeczników
Patentowych, 2001).
• Prawo gospodarcze – podręcznik akademicki (EWSPA, 2005).
• Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej (EWSPA, 2009).
• Prawo własności przemysłowej (EWSPA, 2008).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012).
• Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
• Komentarz do prawa wynalazczego.
• Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej.
• Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie prawa karnego. Od 2004 roku adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmuje się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie od 1 września 2011 r. pełni również funkcję dziekana. Członek rady programowej miesięcznika „Prokuratura i Prawo” oraz kolegium redakcyjnego czasopism: „Probacja”, „Paragraf na drodze” oraz„Edukacja prawnicza”. Wykładowca na aplikacji adwokackiej ORA w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego. Współautor m.in. komentarzy do kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wybrane publikacje
• Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (C.H. Beck, 2011; współautor).
• Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2011).
• Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (2011, współautor).
• The Issue of Polygraph Tests in Poland, Internal Security, volume 3, issue 1 (2011).
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, (LexisNexis, 2012, współautor).
• Kodeks postępowania karnego. Komentarz (C.H.. Beck, 2012, współautor).
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

Wybrane publikacje
▪ Socjologia stosunków politycznych (PWN, 1977).
• Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1979).
• Socjologia wojska (MON, 1982).
• Marksistowska teoria rozwoju społecznego (PWN, 1983).
• Marksizm i polityka (Biblioteka Studiów nad Marksizmem, KiW, 1987).
• Socjologia wielkiej przemiany (KAP, 1999).
• Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku (Scholar, 2000).
• Socjologia polityki (Scholar, 2002).
• Refleksje o polskim interesie narodowym (IFiS PAN, 2004).
• Refleksje o polskim interesie narodowym ( IFiS PAN, 2004).
• Demokrative in Polen (scholar, 2005).
• Europa pokomunistyczna – przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Scholar, 2006).
• Zarys nauki o stosunkach międzynarodowych (EWSPA, 2008).
• Konstytucja i rządy prawa (EWSPA, 2010).
• Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności (IFiS PAN, 2012).

Doktor nauk prawnych, Radca Prawny, od 2005 r. wykładowca a następnie adiunkt uczelni wyższych, od 2016 r. Prezes Zarządu Polskiego Kolegium Prawno-Gospodarczego: Gdańsk-Warszawa, od 2017 r. Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG: Gdańsk-Warszawa, od 2009 r. mediator i arbiter (m.in. Członek International Council for Commercial Arbitration w Hadze i Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan) a od maja 2015 r. ekspert rządowy (m.in. Członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju i Finansów). Prowadzi badania naukowe obejmujące problematykę: pozasądowych metod rozwiązywania sporów z udziałem przedsiębiorców, prawa spółek handlowych i corporaate governance oraz prawa cywilnego, czynności bankowych i umów nienazwanych.

Od 2016 r. zatrudniony w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa w Warszawie oraz Wydziale Administracji w Brukseli. Jest Pełnomocnikiem Rektora i Sekretarzem Rady Programowej Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego EWSPA oraz Koordynatorem Studiów Podyplomowych: „Prawo spółek”, „Prawo kontraktów” i „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych”.

 

Wybrane publikacje

  • „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej”, Gdańsk 2013 (rozprawa doktorska)
  • „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej”, [w:] Z. Radwański, T. Ereciński et. al., Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Jerzemu Młynarczykowi, Wyd. UG, Gdańsk 2005 r.
  • „Rola rad nadzorczych w działalności spółek akcyjnych”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 4/2005 r.
  • Komentarze do artykułów: 1-125, 659-773, 860-875, 921[1]-921[16] kodeksu cywilnego [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. Jerzy Ciszewski, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014 r.
  • „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego”, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 65/2014 r.
  • „Koncepcja reformy legislacji rządowej w zakresie kodyfikacji prawa gospodarczego prywatnego i publicznego w Polsce”, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, XII/2015 r.
  • „Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjno-prawnej” [w:] Pieniądze i Więź nr 67/2015 r.;
  • „Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych”, [w:] „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym” – Księga na X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, CH Beck, Warszawa 2015 r.

 

Indywidualna strona dr. Piotra Nazaruka z pełnym wykazem publikacji: www.PNazaruk.pl